Commit a78a3168 authored by Michel Roelofs's avatar Michel Roelofs
Browse files

Updated console help file

parent 6fad8df1
......@@ -2,7 +2,7 @@
<head>
<title>
Dwingeloo Mech console interface
Dwingeloo Console Interface help
</title>
</head>
......@@ -15,8 +15,45 @@
Als eerste moet de browser ingesteld worden om met de console overweg te kunnen. Zie <a href="https://eris.camras.nl/redmine/issues/121">Console issue 121</a>.
<h3>Beschrijving test opstelling</h3>
Deze opstelling bestaat uit een simulator van de telescoop, en de nieuwe software (juni 2013) van de console. Er is slechts een simulator, en die staat "altijd" aan. De bedieningsinterface kan door meerdere mensen tegelijk bediend worden. Zolang je niets aanklikt kun je zien wat de huidige beweging is, maar zodra je iets aanklikt (volgen van de zon), zal dat voor iedereen die op dit moment kijkt te zien zijn.
Deze opstelling bestaat uit een
simulator van de telescoop, en de nieuwe software (juni 2013) van de console.
Er is slechts een simulator, en die staat "altijd" aan. De bedieningsinterface
kan door meerdere mensen tegelijk bediend worden. Zolang je niets aanklikt kun
je zien wat de huidige beweging is, maar zodra je iets aanklikt (volgen van de
zon), zal dat voor iedereen die op dit moment kijkt te zien zijn.
<h3>Overzicht van de gui</h3>
De basis-indeling bestaat uit vier blokken die boven elkaar liggen:
<ol>
<li>Positie en beweging</li>
<li>Gekozen "tracker" ofwel "setpoint generator": object dat gevolgd wordt</li>
<li>Informatie specifiek voor de setpoints</li>
<li>Controller log</li>
</ol>
En onderaan staan links naar een meer gedetailleerde mechanische status, help
en software versie.
<h3>Bediening</h3>
<h4>Aanzetten console</h4>
De azimuth en elevatie moeten apart op "enable" gezet worden. Dit kan met de
"enable" knoppen midden in het bovenste grijze vlak. De icoontjes in dit vlak
geven de positie van de telescoop aan, een rood vlak is een indicatie voor de
beweging.
<h4>Setpoint generator</h4>
Er zijn meerdere setpoint generators. Een setpoint generator genereert voor
een bepaald object de "setpoints", d.w.z. de positie van de telescoop om op
een bepaald tijdstip naar die positie te kijken.
<ol>
<li>Idle: laat de telescoop stil staan</li>
<li>Azimuth&amp;Elevation: handmatig coordinaten ingeven. Het zuiden en de horizon zijn 0 graden</li>
<li>J2000: Externe bron van J2000 coordinaten (moet nog verder gedocumenteerd
worden)</li>
<li>Moon: volgt de maan</li>
<li>Sun: volgt zon</li>
<li>Satellite: moet nog gedocumenteerd worden</li>
<li>Manual: handbediening met pijltjestoetsen</li>
</body>
</html>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment