Commit c95c17ab authored by Michel Roelofs's avatar Michel Roelofs
Browse files

Add basic help window

parent a5972a3f
<html>
<head>
<title>
Dwingeloo Mech console interface
</title>
</head>
<body background="achtergrond.jpg">
<h2>Beknopte documentatie van de Dwingeloo Radiotelescoop console interface</h2>
<h3>Browser instellingen</h3>
Als eerste moet de browser ingesteld worden om met de console overweg te kunnen. Zie <a href="https://eris.camras.nl/redmine/issues/121">Console issue 121</a>.
<h3>Beschrijving test opstelling</h3>
Deze opstelling bestaat uit een simulator van de telescoop, en de nieuwe software (juni 2013) van de console. Er is slechts een simulator, en die staat "altijd" aan. De bedieningsinterface kan door meerdere mensen tegelijk bediend worden. Zolang je niets aanklikt kun je zien wat de huidige beweging is, maar zodra je iets aanklikt (volgen van de zon), zal dat voor iedereen die op dit moment kijkt te zien zijn.
</body>
</html>
...@@ -694,6 +694,11 @@ ...@@ -694,6 +694,11 @@
<td> <td>
<a href="mech.html" target="_blank">Mechanics</a> <a href="mech.html" target="_blank">Mechanics</a>
</td> </td>
<td align="center">
<b>
<a href="help.html" target="_blank">Help</a>
</b>
</td>
<td align="right"> <td align="right">
<script type="text/javascript" src="console_version.js"></script> <script type="text/javascript" src="console_version.js"></script>
</td> </td>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment