Sterretijdklok.lpr 10.7 KB
Newer Older
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
program Sterretydklok;

{ Dit is de versie die gebruikt wordt in de teleskoop !  12-5-2016 }

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes, SysUtils, CustApp,
 DateUtils, ConstantenTypenVariabelen, poorten, IC_Drivers;
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
13
 { you can add units after this }
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

type

 { Sterretijdklok }

 Sterretijdklok = class(TCustomApplication)
 protected
  procedure DoRun; override;
 public
  constructor Create(TheOwner: TComponent); override;
  destructor Destroy; override;
  procedure WriteHelp; virtual;
 end;

Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
28
29
30
31
32

Var
 Tempmeter : Data8type;
 test   : String;   { test variabele }

Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
33
34
35
36
37
38
{ Sterretijdklok }

procedure Sterretijdklok.DoRun;

Function NowUtc : TDateTime;
Begin
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
39
40
  NowUtc := Now - 2/24.0; { Hack for UTC offset }
  NowUtc := NowUtc - Trunc(NowUtc); 
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
end;

Type
 Dattype = Longint;
 TimeString = String[8];

 PROCEDURE KALENDER (VAR Dag, Maand, Jaar : INTEGER; JUL : Dattype);
  VAR C2,  E2,G2 : INTEGER;
	A2,B2,D2 : Double;
  BEGIN
	JUL := JUL + 1;
	IF Jul < 2299161 THEN A2 := Jul   (*Juliaanse kalender  *)
		     ELSE BEGIN 	   (*Gregoriaanse kalender*)
			   G2 := TRUNC((Jul-1867216.25)/36524.25);
               A2 := Jul+1+G2-TRUNC(G2/4)
		     END;
	B2 := A2 + 1524;
	C2 := TRUNC ((B2-122.1)/365.25);
	D2 := TRUNC (365.25 * C2);
	E2 := TRUNC((B2-D2)/30.6001);
	DAG := Trunc(B2-D2-TRUNC(30.6001*E2));
	IF E2 < 13.5  THEN MAAND := E2-1
	        ELSE MAAND := E2-13;
	IF MAAND > 2.5 THEN JAAR := C2-4716
	        ELSE JAAR := C2-4715;
  END;

  PROCEDURE JULIAAN (DAG,Maand,JAAR : INTEGER; VAR JUL : DatType);

   { Zie voor theorie Zenit 2 1985 blz. 62 }

   VAR
     SCHRIKKEL : INTEGER;
 	HULP3	 : REAL;
   BEGIN
 	IF MAAND <= 2 THEN BEGIN
 	  JAAR := JAAR -1;
 	  MAAND := MAAND+12
 	END;
 	SCHRIKKEL := 2-JAAR DIV 100 + JAAR DIV 400;
 	IF Jaar < 0 THEN HULP3 := -0.75
           ELSE HULP3 := 0;
 	JUL := TRUNC(365.25  * JAAR + HULP3)
 	   + TRUNC( 30.6001 * (MAAND + 1))
 	   + 1720994 + DAG;
 	IF (JAAR+ MAAND/100+ DAG/10000) >= 1582.1015 THEN JUL := JUL + SCHRIKKEL
   END;

  Function Dagnummer : Integer;
  var
   Dag,Maand,Jaar : Integer;
   EenJanuari   : DatType;
  Begin
   Dagnummer := 0;

   { Bepaal huidig Jaar }

   Kalender(Dag,Maand,Jaar,Trunc(DateTimeToJulianDate(Now)));

   {Bepaal Juliaansedag voor 1 januarie vh huidige Jaar }

   Juliaan(1,1,Jaar,EenJanuari);

   Dagnummer := Trunc(DateTimeToJulianDate(Now)) - EenJanuari + 1;

  end;

  Function Bepaaltijd( TijdinGraden : Real): Timestring;{ PACKED ARRAY OF Char; }
  Var
   Minuten  : Word;
   MSeconden : Word;
   Seconden : Word;
   Uren   : Word;
  Begin
   Seconden := Trunc(TijdInGraden * 240) Mod 60;     { 1 graad = 240 seconden }
   Minuten := Trunc(TijdInGraden *  4) Mod 60;     { 1 graad =  4 minuten }
   Uren   := Trunc(TijdInGraden)    Div 15;     { 1 uur  = 15 graden  }
   BepaalTijd := IntToStr(uren) + ':' + IntTostr(Minuten) + ':' +IntToStr(Seconden);
  end;

Function BepaalTijdInGraden( Tijd : tdatetime): Timestring;{ PACKED ARRAY OF Char; }
Var
 Minuten  : Word;
 MSeconden : Word;
 Seconden : Word;
 Uren   : Word;
Begin
 DecodeTime(Tijd,Uren,Minuten,Seconden,Mseconden);
 BepaalTijdinGraden := FloattoStrF((Seconden + Minuten * 60 + Uren * 3600) * 360 / 86400,ffFixed,3,3);
end;

Function Sterrentijd (TijdGmt, OL, Juliaansedag : Real) : Real;

{ Methode uit Astronomische antwoorden Sterrentijd }

Var
 DeltaJ : Double;
 Theta  : Double;
Begin
 DeltaJ := Juliaansedag - 2451544.5 + TijdGMT;
 Theta  := 99.967794687 + 360.98564736628603 * DeltaJ
       + 2.907879E-13 * DeltaJ * DeltaJ
       -5.302E-22 * DeltaJ * DeltaJ * DeltaJ + OL;
 While Theta >= 360 Do Theta := Theta -360;
 Sterrentijd := Theta;
end;

Function Lentepunt (Jaar : Integer) : Tdatetime;
Const
 StartJaar = 2005;
 Periode  = 365.24238;

Begin
 { startjaar = 2005 20 maart 12:33:19 MET periode = 365,24238 Dagen }

 Lentepunt := (Jaar-StartJaar) * Periode + StrToDateTime('20-03-2005 12:33:19');
end;

Function AstronomischeDatum : Integer;
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
160

Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
161
162
163
Var
 Jaar,Maand,Dag  : Word;
 Ljaar,Lmaand,Ldag : Word;
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
164
165
166
 Sterdag_Factor  : Real;
Const
 Periode  = 365.24238;
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
167
Begin
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
168
 DecodeDate(Date,Jaar,Maand,Dag);
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
169
170
171
172
 DecodeDate(Lentepunt(Jaar),Ljaar,LMaand,Ldag);

{ IF Lentepunt(Jaar) > Date Then AJaar := Jaar -1
              Else Ajaar := Jaar;      }
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
173
174
 IF Lentepunt(Jaar) > Date Then Astronomischedatum := DaysBetween (Date,Lentepunt(Jaar-1))
               Else AstronomischeDatum := DaysBetween (Date,Lentepunt(Jaar));
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
175

Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
176
177
 Sterdag_Factor := Periode / (Periode +1); { relatieve lengte van een sterredag t.o.v. zonnedag }
 AstronomischeDatum := TRUNC(AstronomischeDatum / Sterdag_Factor);
178

Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
179
180
181
182
183
184
185
{ IF Astronomischedatum > 365 Then Astronomischedatum := Astronomischedatum - 365;  }

{ IF Lentepunt (Jaar) > Date Then AstronomischeDatum := Trunc(date-lentepunt(Jaar-1))+1
               Else AstronomischeDatum := Trunc(date-Lentepunt(Jaar ))+1;    }

 { Astronomischedatum := daysBetween(date,Lentepunt(jaar-1)); }

Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
186

Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
End;


var
 ErrorMsg: String;

 Atijd   : Real;
 Adag   : Integer;
 Asec   : Word;
 Amin   : Word;
 AnMeter  : Data8Type;
 Auur   : Word;
 ADay   : Integer;
 ATijdGr  : LongInt;

 Code   : Integer;

 Datum   : Integer;
 Display  : Array [1.. 30] of Byte;
 GMTUur  : Word;
 GMTMin  : Word;
 GMTSec  : Word;
 GMTMsec  : Word;
 TijdGr  : Longint;

 Infile    : Text;
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
213
214
215

 BuitenTemperatuur : String;

Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
216
217
 Windsterkte : String;
 Windrichting : String;
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
218
 Buitentemp  : Real;
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
 Windrs    : Real;
 Windrr    : Real;
 Winds    : Byte;
 Windr    : integer;


begin
 // quick check parameters
 ErrorMsg:=CheckOptions('h','help');
 if ErrorMsg<>'' then begin
  ShowException(Exception.Create(ErrorMsg));
  Terminate;
  Exit;
 end;

 // parse parameters
 if HasOption('h','help') then begin
  WriteHelp;
  Terminate;
  Exit;
 end;

 Repeat


Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
244
  Atijd := Sterrentijd(NowUtc,6.396343,DateTimeToJuliandate(now));
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
245
246
247
248
249
250
251
252
  Adag := AstronomischeDatum;
  Asec := Trunc(Atijd * 240) Mod 60;
  Amin := Trunc(Atijd *  4) Mod 60;
  Auur := Trunc(Atijd) Div 15;

   Display[ 1] := Adag Div 100;
   Display[ 2] := (Adag Mod 100) div 10;
   Display[ 3] := Adag Mod 10;
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
253
{  end Else Begin
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
254
255
256
   Display[ 1] := Winds Div 100;
   Display[ 2] := (Winds Mod 100) Div 10;
   Display[ 3] := Winds Mod 10;
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
257
  end;    }
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
258

Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
259
  { IF (Asec Div 10) Mod 2 = 0 THEN BEGIN     }
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
260
261
262
263
264
265
   Display[ 4] := Auur Div 10;
   Display[ 5] := Auur Mod 10;
   Display[ 6] := AMin Div 10;
   Display[ 7] := AMin Mod 10;
   Display[ 8] := ASec Div 10;
   Display[ 9] := ASec Mod 10;
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
266
 {  end Else Begin
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
267
268
269
270
271
272
   Display[ 4] := 0;
   Display[ 5] := 0;
   Display[ 6] := 0;
   Display[ 7] := 0;
   Display[ 8] := 0;
   Display[ 9] := 0;
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
273
  end;    }
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
274
275
276

  Aday := Dagnummer;

Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
277
  { IF (Asec Div 10) Mod 2 = 0 THEN BEGIN     }
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
278
279
280
   Display[10] := Aday Div 100;
   Display[11] := (Aday Mod 100) div 10;
   Display[12] := Aday Mod 10;
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
281
 {  end Else Begin
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
282
283
284
   Display[10] := Windr Div 100;
   Display[11] := (Windr Mod 100) div 10;
   Display[12] := Windr Mod 10;
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
285
  end;      }
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

  DecodeTime(NowUtc, GmtUur,GmtMin,Gmtsec,GMTMsec);

  Display[13] := GMTuur Div 10;
  Display[14] := GMTuur Mod 10;
  Display[15] := GMTMin Div 10;
  Display[16] := GMTMin Mod 10;
  Display[17] := GMTSec Div 10;
  Display[18] := GMTSec Mod 10;

  AtijdGr := Trunc(Atijd * 1000);

  Display[19] :=  ATijdGr Div 100000;
  Display[20] := (ATijdGr Div 10000) Mod 10;
  Display[21] := (ATijdGr Div  1000) Mod 10;
  Display[22] := (ATijdGr Div  100) Mod 10;
  Display[23] := (ATijdGr Div   10) Mod 10;
  Display[24] :=  ATijdGr       Mod 10;

  TijdGr := (GmtSec + GmtMin*60 + GmtUur * 3600) * 3600 div 864;

  Display[25] :=  TijdGr Div 100000;
  Display[26] := (TijdGr Div 10000) Mod 10;
  Display[27] := (TijdGr Div  1000) Mod 10;
  Display[28] := (TijdGr Div  100) Mod 10;
  Display[29] := (TijdGr Div   10) Mod 10;
  Display[30] :=  TijdGr       Mod 10;

  AssignFile(Infile,'/home/pi/winddata.txt');
  Reset   (Infile);
  Readln  (Infile,windsterkte);
  Readln  (Infile,Windrichting);
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
318
  Readln  (Infile,BuitenTemperatuur);
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
319
320
321
  Closefile (Infile);
  Val (WindSterkte , Windrs,Code);
  Val (Windrichting, Windrr,Code);
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
322
323
  Val (Buitentemperatuur,Buitentemp,Code);

Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
  Winds := Trunc(WindRs);
  Windr := Trunc(Windrr);


  { WindS := 5; }
  { AnMeter.Woord := Trunc(Winds * 6.7); }

  { Winds := 2; }

  IF Winds > 5 Then anMeter.Woord := Trunc(7.3 * Winds - 19)
         Else AnMeter.Woord := Trunc(3.4 * Winds);

  PCF8591Out(72,AnMeter);
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
337

Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
338
  Anmeter.Woord := Trunc(-4.3761 * BuitenTemp + 156.51);
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
339
  PCF8591Out(74,Anmeter);
Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
340

Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

 {*********************** Alleen ten behoeve van testen ************************}

  { IF Amin mod 1 = 0 Then Begin
   Sleep(10000);
   IF Tempmeter.Woord < 40 Then Tempmeter.woord := 40;
   TempMeter.Woord := Tempmeter.woord +1;
   IF TempMeter.Woord > 255 Then Tempmeter.Woord := 60;

   PCF8591Out(74,Tempmeter);

   Display[ 1] :=  Tempmeter.woord Div 100;
   Display[ 2] := (Tempmeter.woord Mod 100) div 10;
   Display[ 3] :=  Tempmeter.woord Mod 10;
  End;
        }

 {***********************     Einde test blok     ************************}

Henk Kouwen's avatar
Henk Kouwen committed
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
  ToonDisplay(Display[ 1],Display[ 2],32);
  ToonDisplay(Display[ 3],Display[ 4],33);
  ToonDisplay(Display[ 5],Display[ 6],34);
  ToonDisplay(Display[ 7],Display[ 8],35);
  ToonDisplay(Display[ 9],Display[10],36);
  ToonDisplay(Display[11],Display[12],37);
  ToonDisplay(Display[13],Display[14],38);
  ToonDisplay(Display[15],Display[16],39);

  ToonDisplay(Display[17],Display[18],62);
  ToonDisplay(Display[20],Display[19],56);
  ToonDisplay(Display[22],Display[21],57);
  ToonDisplay(Display[24],Display[23],58);
  ToonDisplay(Display[26],Display[25],59);
  ToonDisplay(Display[28],Display[27],60);
  ToonDisplay(Display[30],Display[29],61);

 until 1=2 ; // stop program loop
 Terminate;
end;

constructor Sterretijdklok.Create(TheOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(TheOwner);
 StopOnException:=True;
end;

destructor Sterretijdklok.Destroy;
begin
 inherited Destroy;
end;

procedure Sterretijdklok.WriteHelp;
begin
 { add your help code here }
 writeln('Usage: ',ExeName,' -h');
end;

var
 Application: Sterretijdklok;

{$R *.res}

begin
 Application:=Sterretijdklok.Create(nil);
 Application.Title:='Sterretijdklok';
 Application.Run;
 Application.Free;
end.