Unverified Commit 201d50c8 authored by Tammo Jan Dijkema's avatar Tammo Jan Dijkema
Browse files

Add afsluiten

parent 6ff7ae3f
......@@ -52,5 +52,8 @@ Met *Offset* kun je sturen hoe ver de telescoop in Azimut-richting naast de bron
Het sturen van de telescoop uitgebreid beschreven in het handboek voor operators.
## Afsluiten
Stellarium kun je afsluiten met **Ctrl-Q** of **Alt-F4**, of met de muis met het 'Power'-icoontje onderin. De andere schermen, zoals de plot met de ruisniveaus, kun je sluiten met het kruisje rechts bovenin. Tussen elke twee demo's in sluit ik de plot altijd, zodat je met een schone lei begint.
## Data
De data van deze demo wordt als CSV-bestand opgeslagen in `~camrasdemo/zonnedemo/data*.dat`. Ik kopieer deze data regelmatig naar `/home/www/continuumdata`, waardoor de data verschijnt op https://charon.camras.nl/continuumdata . Deze bestanden kunnen vervolgens bijvoorbeeld in Excel geopend worden.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment