Unverified Commit 7c8b2607 authored by Tammo Jan Dijkema's avatar Tammo Jan Dijkema
Browse files

Fix data url

parent 8282f366
......@@ -56,4 +56,4 @@ Het sturen van de telescoop is uitgebreid beschreven in het handboek voor operat
Stellarium kun je afsluiten met **Ctrl-Q** of **Alt-F4**, of met de muis met het 'Power'-icoontje onderin. De andere schermen, zoals de plot met de ruisniveaus, kun je sluiten met het kruisje rechts bovenin. Tussen elke twee demo's in sluit ik de plot altijd, zodat je met een schone lei begint.
## Data
De data van deze demo wordt als CSV-bestand opgeslagen in `~camrasdemo/zonnedemo/data*.dat`. Ik kopieer deze data regelmatig naar `/home/www/continuumdata`, waardoor de data verschijnt op https://charon.camras.nl/continuumdata . Deze bestanden kunnen vervolgens bijvoorbeeld in Excel geopend worden.
\ No newline at end of file
De data van deze demo wordt als CSV-bestand opgeslagen in `~camrasdemo/zonnedemo/data*.dat`. Ik kopieer deze data regelmatig naar `/home/www/continuumdata`, waardoor de data verschijnt op https://charon.camras.nl/public/continuumdata . Deze bestanden kunnen vervolgens bijvoorbeeld in Excel geopend worden.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment