Unverified Commit 7e5e35b5 authored by Tammo Jan Dijkema's avatar Tammo Jan Dijkema
Browse files

Add new sources

parent d58d2c8e
......@@ -9,7 +9,9 @@ Met deze demo kan je met de Dwingeloo Telescoop laten zien dat er van sommige br
* M42 / Orionnevel: stervormingsgebied om 1.300 lichtjaar. Dit is een populair object voor mensen met een optische telescoop, en ziet er ook in Stellarium ook spectaculair uit als je inzoomt.
* Taurus A / Krabnevel: supernovarestant op 6.500 lichtjaar. Hier hebben we een prachtige Hubble-plaat van in de telescoop. De supernova was in 1054.
* Cassiopeia A: supernovarestant op 11.000 lichtjaar. Deze supernova schijnt pas ruim 300 jaar oud te zijn. Als je met Stellarium hierop inzoomt kun je vaag een bolvormige gaswolk zien.
* Virgo A (M87): het sterrenstelsel dat bekend is van het plaatje van het zwarte gat, gemaakt door de Event Horizon Telescope. Staat op 53 miljoen lichtjaar afstand.
* Cygnus A: melkwegstelsel op 700 miljoen lichtjaar (alle andere objecten liggen binnen onze eigen Melkweg). Op de schaal van het plexiglas melkwegmodel ligt dit stelsel aan de overkant van de hei (3km).
* 3C 273: quasar op 2,5 miljard lichtjaar afstand.
Idee van de demo is dat je tijdens een verhaal twee of drie bronnen laat zien, met elk een heel ander verhaal, andere afstand, die duidelijk radio-straling geven. Het plotje, dat live wordt opgebouwd, laat met een rood puntje zien wat er momenteel gemeten wordt. Het geeft een soort spanning in de waarneming om te zien hoe hoog het rode puntje gaat komen als de telescoop op de bron komt. Waar de telescoop staat t.o.v. de bron zie je op de x-as van de grafiek, en in Stellarium.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment