Unverified Commit 8282f366 authored by Tammo Jan Dijkema's avatar Tammo Jan Dijkema
Browse files

Add closing instructions

parent 201d50c8
......@@ -50,7 +50,7 @@ Met *Offset* kun je sturen hoe ver de telescoop in Azimut-richting naast de bron
<img src="console.png" />
Het sturen van de telescoop uitgebreid beschreven in het handboek voor operators.
Het sturen van de telescoop is uitgebreid beschreven in het handboek voor operators.
## Afsluiten
Stellarium kun je afsluiten met **Ctrl-Q** of **Alt-F4**, of met de muis met het 'Power'-icoontje onderin. De andere schermen, zoals de plot met de ruisniveaus, kun je sluiten met het kruisje rechts bovenin. Tussen elke twee demo's in sluit ik de plot altijd, zodat je met een schone lei begint.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment