Commit c89c8fac authored by marc's avatar marc
Browse files

Initial commit after club day

parents
telescope
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<projectDescription>
<name>DTObs</name>
<comment></comment>
<projects>
</projects>
<buildSpec>
<buildCommand>
<name>org.python.pydev.PyDevBuilder</name>
<arguments>
</arguments>
</buildCommand>
</buildSpec>
<natures>
<nature>org.python.pydev.pythonNature</nature>
</natures>
</projectDescription>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<?eclipse-pydev version="1.0"?><pydev_project>
<pydev_property name="org.python.pydev.PYTHON_PROJECT_INTERPRETER">Default</pydev_property>
<pydev_property name="org.python.pydev.PYTHON_PROJECT_VERSION">python 2.7</pydev_property>
</pydev_project>
import sys
import csv
import logging
from telescope import telescope
from PyQt5 import QtGui
from PyQt5.QtCore import QThread, QRunnable, QObject, pyqtSignal, pyqtSlot, QThreadPool
from PyQt5.QtWidgets import (QFileDialog, QApplication, QMainWindow, QTableWidgetItem)
from ui.dtobswindow import Ui_mainWindow
import traceback
import time
from astropy import units as u
from astropy.coordinates import SkyCoord
class WorkerSignals(QObject):
"""
Defines the signals available from a running worker thread.
Supported signals are:
finished
`int` of the setpoint number
error
`tuple` (exctype, value, traceback.format_exc() )
result
`object` data returned from processing, anything
progress
`int` inicating % progress
"""
finished = pyqtSignal(int)
error = pyqtSignal(tuple)
result = pyqtSignal(object)
progress = pyqtSignal(int)
class Worker(QRunnable):
""" Execute a function asynchronously, connect to signals """
def __init__(self, function_to_run, *args, **kwargs):
super(Worker, self).__init__()
# Store arguments
self.function_to_run = function_to_run
self.args = args
self.kwargs = kwargs
self.signals = WorkerSignals()
self.kwargs['oneSetpointCompleteSignal'] = self.signals.finished
@pyqtSlot()
def run(self):
""" Initialize the runner function with passed args, kwargs """
fnresult = self.function_to_run(*self.args, **self.kwargs)
self.signals.result.emit(fnresult)
# self.signals.finished.emit(42)
class DTObservationProgram(Ui_mainWindow):
def __init__(self, mainWindow):
self.radec = None
Ui_mainWindow.__init__(self)
self.setupUi(mainWindow)
self.actionOpen.triggered.connect(self.openFileNameDialog)
self.pushButtonStartMeasurement.clicked.connect(self.startMeasurement)
self.pushButtonStopMeasurement.clicked.connect(self.stopMeasurement)
self.myDT = telescope(setmode='J2000', consoleHost='consoledemo.dmz.camras.nl')
self.threadpool = QThreadPool()
def openFileNameDialog(self):
'''
Clear tableWidget and read pointings from file
'''
fileName,_ = QFileDialog.getOpenFileName(None, 'Open File', '/home/marc/git/CAMRASTools/DTObs')
if fileName:
reader = csv.reader(open(fileName),delimiter='\t')
rowPosition = self.tableWidgetPointings.rowCount()
for meas, ra, dec in reader:
#pointing = SkyCoord(ra=float(RA)*u.degree, dec=float(Dec)*u.degree)
#print(pointing.to_string('hms'))
self.radec = SkyCoord(float(ra)*u.degree, float(dec)*u.degree, frame='icrs')
(raStr, decStr) = self.radec.to_string('hmsdms').split()
self.tableWidgetPointings.insertRow(rowPosition)
#measurement = '{:3d}\t {:3.5f}\t {:3.5f}'.format(int(meas),float(RA), float(Dec))
self.tableWidgetPointings.setItem(rowPosition, 0, QTableWidgetItem(raStr))
self.tableWidgetPointings.setItem(rowPosition, 1, QTableWidgetItem(decStr))
self.tableWidgetPointings.setItem(rowPosition, 2, QTableWidgetItem("Scheduled"))
for column in range(3):
self.tableWidgetPointings.item(rowPosition,column).setBackground(QtGui.QColor('cyan'))
rowPosition=+1
self.tableWidgetPointings.resizeColumnsToContents()
def measCompleted(self, meas_num):
""" Make the meas_num-th row of the table green """
print("One setpoint complete, namely", meas_num)
for column in range(3):
self.tableWidgetPointings.setItem(meas_num, 2, QTableWidgetItem("Completed"))
self.tableWidgetPointings.item(meas_num,column).setBackground(QtGui.QColor('green'))
self.tableWidgetPointings.resizeColumnsToContents()
def goToSetpoints(self, setpoints, oneSetpointCompleteSignal=None):
""" Send a list of setpoints to the telescope """
for setpoint_nr, setpoint in enumerate(setpoints):
self.myDT.setRaDec(setpoint)
time.sleep(2)
self.myDT.waitUntilThere()
oneSetpointCompleteSignal.emit(setpoint_nr)
def startMeasurement(self):
print("Measurement started")
setpoints = []
for meas in range(0,self.tableWidgetPointings.rowCount()):
ra = self.tableWidgetPointings.item(meas, 0).text()
dec = self.tableWidgetPointings.item(meas, 1).text()
self.tableWidgetPointings.setItem(meas, 2, QTableWidgetItem("In Progress"))
for column in range(3):
self.tableWidgetPointings.item(meas,column).setBackground(QtGui.QColor('yellow'))
self.tableWidgetPointings.resizeColumnsToContents()
setpoint = SkyCoord(ra, dec, frame='icrs')
setpoints.append(setpoint)
worker = Worker(self.goToSetpoints, setpoints)
worker.signals.finished.connect(self.measCompleted)
self.threadpool.start(worker)
def stopMeasurement(self):
print("Measurement stopped")
if __name__ == '__main__':
app = QApplication(sys.argv)
mainWindow = QMainWindow()
prog = DTObservationProgram(mainWindow)
mainWindow.show()
sys.exit(app.exec_())
# Introductie
Via File->Open kun je je pointings inlezen in, die rechts worden weergegeven. Hier
wordt nog de status van de pointing met e.g. kleuren weergegeven. Het is de bedoeling
dat de input kan geschieden in equatoriaal, galactisch en Azimut/elevatie.
De engelse taal
wordt gebruikt maar met i18n (Internationaization ) kan alles in het NL vertaald
worden.
In het tabje "Meaurement Settings" geeft je aan waar de resultaten weggeschreven
worden. Het programma wat gebruikt wordt voor de meting. Hiervoor wordt een
drop/down lijst gebruikt zodat we predefined meetprogramma's gebruikten.
Integration time is een argument van het meetprogramma en er moeten nog
andere argumenten toegevoegd worden, e.g. centrale frequency.
Volgende figuur laat de backend setting zien, met de verschillende backend
modes. Na het inlezen van de pointing en de juiste measurement en backend
instelling kan de observatie gestart worden.
De opdrachten naar de telescoop gaan via een dedicated telescope class die de
status uitleest en de juiste instructies naar de controller stuurt, zie
https://gitlab.camras.nl/dijkema/telescope
De functionaliteit van de eerste versie zal ongeveer het volgende behelsen:
- inlezen user en predefined pointings voor M31, CASA, M101, .....
- instellen waarnemingsprogramma met argumenten
- instellen backend
- starten van observatie
- weergeven van status observatie middels kleurtjes (blauw: in de queue, orange: in
progress, groen: afgerond
- resultaten voorzien van metadata, zoals coordinaten, tijd (linux/MJD?) backend
info, LSR compensatie, .....
Volgende releases:
- stoplicht telescope: rood==slewing, green==tracking
- koppeling met stellarium via INDI interface gekoppeld aan DT (bestaat al)
- prognose looptijd observatie
grafische weergave individuele pointing resultaat (indien mogelijk al met
baselining)
- calibratie mogelijkheden voor het vaststellen van pointing error en SEFD.
- Pause/resume knop voor onderbreken/herstarten van de observatie
- SETI instellingen voor transit observaties
\ No newline at end of file
0 4.992030787927024 37.76875
1 5.624550511490688 37.76875
2 6.257070235054353 37.76875
3 6.889589958618016 37.76875
4 7.52210968218168 37.76875
5 8.154629405745345 37.76875
6 8.78714912930901 37.76875
7 9.419668852872672 37.76875
8 10.052188576436336 37.76875
9 10.6847083 37.76875
10 11.317228023563665 37.76875
11 11.94974774712733 37.76875
12 12.582267470690992 37.76875
13 13.214787194254656 37.76875
14 13.84730691781832 37.76875
15 14.479826641381985 37.76875
16 15.112346364945648 37.76875
17 15.744866088509312 37.76875
18 16.09793290912178 38.26875
19 15.461082955107452 38.26875
20 14.824233001093125 38.26875
21 14.187383047078798 38.26875
22 13.550533093064471 38.26875
23 12.913683139050145 38.26875
24 12.276833185035818 38.26875
25 11.63998323102149 38.26875
26 11.003133277007164 38.26875
27 10.366283322992837 38.26875
28 9.72943336897851 38.26875
29 9.092583414964183 38.26875
30 8.455733460949856 38.26875
31 7.81888350693553 38.26875
32 7.182033552921203 38.26875
33 6.545183598906876 38.26875
34 5.908333644892549 38.26875
35 5.271483690878221 38.26875
36 4.913106796315551 38.76875
37 5.55439585228049 38.76875
38 6.195684908245429 38.76875
39 6.836973964210368 38.76875
40 7.478263020175307 38.76875
41 8.119552076140245 38.76875
42 8.760841132105185 38.76875
43 9.402130188070123 38.76875
44 10.043419244035062 38.76875
45 10.6847083 38.76875
46 11.325997355964939 38.76875
47 11.967286411929878 38.76875
48 12.608575467894816 38.76875
49 13.249864523859756 38.76875
50 13.891153579824694 38.76875
51 14.532442635789632 38.76875
52 15.173731691754572 38.76875
53 15.815020747719512 38.76875
54 16.17434834615168 39.26875
55 15.528508340722071 39.26875
56 14.882668335292461 39.26875
57 14.236828329862853 39.26875
58 13.590988324433242 39.26875
59 12.945148319003634 39.26875
60 12.299308313574024 39.26875
61 11.653468308144415 39.26875
62 11.007628302714805 39.26875
63 10.361788297285196 39.26875
64 9.715948291855586 39.26875
65 9.070108286425977 39.26875
66 8.424268280996367 39.26875
67 7.778428275566759 39.26875
68 7.132588270137148 39.26875
69 6.486748264707539 39.26875
70 5.84090825927793 39.26875
71 5.19506825384832 39.26875
72 4.830155187582535 39.76875
73 5.480661088962253 39.76875
74 6.131166990341971 39.76875
75 6.78167289172169 39.76875
76 7.432178793101409 39.76875
77 8.082684694481127 39.76875
78 8.733190595860846 39.76875
79 9.383696497240564 39.76875
80 10.034202398620282 39.76875
81 10.6847083 39.76875
82 11.335214201379719 39.76875
83 11.985720102759437 39.76875
84 12.636226004139155 39.76875
85 13.286731905518874 39.76875
86 13.937237806898592 39.76875
87 14.58774370827831 39.76875
88 15.23824960965803 39.76875
89 15.888755511037747 39.76875
90 16.254673060673394 40.26875
91 15.599383088829466 40.26875
92 14.944093116985538 40.26875
93 14.288803145141609 40.26875
94 13.633513173297679 40.26875
95 12.978223201453751 40.26875
96 12.322933229609822 40.26875
97 11.667643257765894 40.26875
98 11.012353285921964 40.26875
99 10.357063314078037 40.26875
100 9.701773342234107 40.26875
101 9.04648337039018 40.26875
102 8.39119339854625 40.26875
103 7.735903426702321 40.26875
104 7.080613454858392 40.26875
105 6.425323483014464 40.26875
106 5.770033511170535 40.26875
107 5.114743539326606 40.26875
108 4.742948076562948 40.76875
109 5.403143656944843 40.76875
110 6.063339237326738 40.76875
111 6.723534817708632 40.76875
112 7.383730398090528 40.76875
113 8.043925978472423 40.76875
114 8.704121558854316 40.76875
115 9.364317139236212 40.76875
116 10.024512719618105 40.76875
117 10.6847083 40.76875
118 11.344903880381896 40.76875
119 12.00509946076379 40.76875
120 12.665295041145685 40.76875
121 13.325490621527578 40.76875
122 13.985686201909473 40.76875
123 14.645881782291369 40.76875
124 15.306077362673264 40.76875
125 15.966272943055158 40.76875
126 16.339131280146844 41.26875
127 15.673905047188391 41.26875
128 15.008678814229938 41.26875
129 14.343452581271487 41.26875
130 13.678226348313034 41.26875
131 13.013000115354583 41.26875
132 12.34777388239613 41.26875
133 11.682547649437678 41.26875
134 11.017321416479227 41.26875
135 10.352095183520774 41.26875
136 9.686868950562323 41.26875
137 9.021642717603871 41.26875
138 8.356416484645418 41.26875
139 7.691190251686967 41.26875
140 7.025964018728514 41.26875
141 6.360737785770063 41.26875
142 5.6955115528116105 41.26875
143 5.030285319853158 41.26875
144 4.651238032774287 41.76875
145 5.321623618021588 41.76875
146 5.992009203268889 41.76875
147 6.662394788516191 41.76875
148 7.332780373763493 41.76875
149 8.003165959010794 41.76875
150 8.673551544258096 41.76875
151 9.343937129505397 41.76875
152 10.0143227147527 41.76875
153 10.6847083 41.76875
154 11.355093885247301 41.76875
155 12.025479470494604 41.76875
156 12.695865055741905 41.76875
157 13.366250640989207 41.76875
158 14.036636226236508 41.76875
159 14.70702181148381 41.76875
160 15.377407396731112 41.76875
161 16.04779298197841 41.76875
162 16.42796662836284 42.26875
163 15.75228917796721 42.26875
164 15.076611727571581 42.26875
165 14.400934277175955 42.26875
166 13.725256826780326 42.26875
167 13.049579376384699 42.26875
168 12.37390192598907 42.26875
169 11.698224475593442 42.26875
170 11.022547025197815 42.26875
171 10.346869574802186 42.26875
172 9.67119212440656 42.26875
173 8.99551467401093 42.26875
174 8.319837223615302 42.26875
175 7.644159773219675 42.26875
176 6.9684823228240464 42.26875
177 6.292804872428419 42.26875
178 5.617127422032791 42.26875
179 4.941449971637163 42.26875
180 4.554756034446116 42.76875
181 5.235861841729881 42.76875
182 5.916967649013646 42.76875
183 6.598073456297411 42.76875
184 7.279179263581176 42.76875
185 7.960285070864941 42.76875
186 8.641390878148705 42.76875
187 9.322496685432471 42.76875
188 10.003602492716235 42.76875
189 10.6847083 42.76875
190 11.365814107283766 42.76875
191 12.04691991456753 42.76875
192 12.728025721851296 42.76875
193 13.40913152913506 42.76875
194 14.090237336418825 42.76875
195 14.771343143702591 42.76875
196 15.452448950986355 42.76875
197 16.13355475827012 42.76875
198 16.52144417919393 43.26875
199 15.834769369876998 43.26875
200 15.148094560560065 43.26875
201 14.461419751243131 43.26875
202 13.7747449419262 43.26875
203 13.088070132609266 43.26875
204 12.401395323292332 43.26875
205 11.7147205139754 43.26875
206 11.028045704658467 43.26875
207 10.341370895341534 43.26875
208 9.6546960860246 43.26875
209 8.968021276707669 43.26875
210 8.281346467390735 43.26875
211 7.594671658073802 43.26875
212 6.907996848756869 43.26875
213 6.221322039439936 43.26875
214 5.534647230123003 43.26875
215 4.8479724208060695 43.26875
216 4.453209155896423 43.76875
217 5.14559794968571 43.76875
218 5.837986743474996 43.76875
219 6.530375537264282 43.76875
220 7.222764331053568 43.76875
221 7.915153124842855 43.76875
222 8.60754191863214 43.76875
223 9.299930712421428 43.76875
224 9.992319506210714 43.76875
225 10.6847083 43.76875
226 11.377097093789287 43.76875
227 12.069485887578573 43.76875
228 12.76187468136786 43.76875
229 13.454263475157145 43.76875
230 14.146652268946433 43.76875
231 14.839041062735719 43.76875
232 15.531429856525005 43.76875
233 16.223818650314293 43.76875
234 16.61985278084419 44.26875
235 15.921600488980168 44.26875
236 15.223348197116145 44.26875
237 14.525095905252122 44.26875
238 13.826843613388101 44.26875
239 13.128591321524079 44.26875
240 12.430339029660056 44.26875
241 11.732086737796035 44.26875
242 11.033834445932012 44.26875
243 10.335582154067989 44.26875
244 9.637329862203966 44.26875
245 8.939077570339945 44.26875
246 8.240825278475922 44.26875
247 7.5425729866119 44.26875
248 6.844320694747878 44.26875
249 6.146068402883856 44.26875
250 5.447816111019833 44.26875
251 4.749563819155811 44.26875
# -*- coding: utf-8 -*-
# Form implementation generated from reading ui file 'ui/dtobswindow.ui'
#
# Created by: PyQt5 UI code generator 5.5.1
#
# WARNING! All changes made in this file will be lost!
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
class Ui_mainWindow(object):
def setupUi(self, mainWindow):
mainWindow.setObjectName("mainWindow")
mainWindow.resize(856, 683)
self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(mainWindow)
self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
self.gridLayout = QtWidgets.QGridLayout(self.centralwidget)
self.gridLayout.setObjectName("gridLayout")
self.toolBox = QtWidgets.QToolBox(self.centralwidget)
self.toolBox.setEnabled(True)
self.toolBox.setMinimumSize(QtCore.QSize(280, 0))
self.toolBox.setMaximumSize(QtCore.QSize(280, 16777215))
self.toolBox.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.NoFrame)
self.toolBox.setObjectName("toolBox")
self.toolBoxMeasurement = QtWidgets.QWidget()
self.toolBoxMeasurement.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 280, 457))
self.toolBoxMeasurement.setObjectName("toolBoxMeasurement")
self.groupBox_2 = QtWidgets.QGroupBox(self.toolBoxMeasurement)
self.groupBox_2.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 280, 161))
self.groupBox_2.setMaximumSize(QtCore.QSize(280, 16777215))
self.groupBox_2.setTitle("")
self.groupBox_2.setObjectName("groupBox_2")
self.gridLayoutWidget = QtWidgets.QWidget(self.groupBox_2)
self.gridLayoutWidget.setGeometry(QtCore.QRect(10, 10, 261, 141))
self.gridLayoutWidget.setObjectName("gridLayoutWidget")
self.gridLayout_2 = QtWidgets.QGridLayout(self.gridLayoutWidget)
self.gridLayout_2.setHorizontalSpacing(7)
self.gridLayout_2.setObjectName("gridLayout_2")
self.lineEditOutputDir = QtWidgets.QLineEdit(self.gridLayoutWidget)
self.lineEditOutputDir.setObjectName("lineEditOutputDir")
self.gridLayout_2.addWidget(self.lineEditOutputDir, 1, 1, 1, 1)
self.label = QtWidgets.QLabel(self.gridLayoutWidget)
self.label.setObjectName("label")
self.gridLayout_2.addWidget(self.label, 1, 0, 1, 1)
self.label_2 = QtWidgets.QLabel(self.gridLayoutWidget)
self.label_2.setObjectName("label_2")
self.gridLayout_2.addWidget(self.label_2, 0, 0, 1, 1)
self.comboBoxProgramma = QtWidgets.QComboBox(self.gridLayoutWidget)
self.comboBoxProgramma.setObjectName("comboBoxProgramma")
self.gridLayout_2.addWidget(self.comboBoxProgramma, 0, 1, 1, 1)
self.spinBoxIntTime = QtWidgets.QSpinBox(self.gridLayoutWidget)
self.spinBoxIntTime.setMinimum(1)
self.spinBoxIntTime.setMaximum(3600)
self.spinBoxIntTime.setProperty("value", 120)
self.spinBoxIntTime.setObjectName("spinBoxIntTime")
self.gridLayout_2.addWidget(self.spinBoxIntTime, 2, 1, 1, 1)
self.label_3 = QtWidgets.QLabel(self.gridLayoutWidget)
self.label_3.setObjectName("label_3")
self.gridLayout_2.addWidget(self.label_3, 2, 0, 1, 1)
self.toolBox.addItem(self.toolBoxMeasurement, "")
self.toolBoxBackEnd = QtWidgets.QWidget()
self.toolBoxBackEnd.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 280, 457))
self.toolBoxBackEnd.setObjectName("toolBoxBackEnd")
self.groupBox = QtWidgets.QGroupBox(self.toolBoxBackEnd)
self.groupBox.setEnabled(True)
self.groupBox.setGeometry(QtCore.QRect(0, 10, 280, 191))
self.groupBox.setMaximumSize(QtCore.QSize(280, 16777215))
self.groupBox.setCheckable(False)
self.groupBox.setObjectName("groupBox")
self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout(self.groupBox)
self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
self.verticalLayout = QtWidgets.QVBoxLayout()
self.verticalLayout.setObjectName("verticalLayout")
self.checkBoxHI = QtWidgets.QCheckBox(self.groupBox)
self.checkBoxHI.setEnabled(True)
self.checkBoxHI.setChecked(True)
self.checkBoxHI.setAutoExclusive(True)
self.checkBoxHI.setObjectName("checkBoxHI")
self.verticalLayout.addWidget(self.checkBoxHI)
self.checkBoxSDR = QtWidgets.QCheckBox(self.groupBox)
self.checkBoxSDR.setAutoExclusive(True)
self.checkBoxSDR.setObjectName("checkBoxSDR")
self.verticalLayout.addWidget(self.checkBoxSDR)
self.checkBoxPulsar = QtWidgets.QCheckBox(self.groupBox)
self.checkBoxPulsar.setAutoExclusive(True)
self.checkBoxPulsar.setObjectName("checkBoxPulsar")
self.verticalLayout.addWidget(self.checkBoxPulsar)
self.checkBoxRaw = QtWidgets.QCheckBox(self.groupBox)
self.checkBoxRaw.setAutoExclusive(True)
self.checkBoxRaw.setTristate(False)
self.checkBoxRaw.setObjectName("checkBoxRaw")
self.verticalLayout.addWidget(self.checkBoxRaw)
self.line = QtWidgets.QFrame(self.groupBox)
self.line.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.HLine)
self.line.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
self.line.setObjectName("line")
self.verticalLayout.addWidget(self.line)
self.radioButtonLSR = QtWidgets.QRadioButton(self.groupBox)
self.radioButtonLSR.setAutoExclusive(False)
self.radioButtonLSR.setObjectName("radioButtonLSR")
self.verticalLayout.addWidget(self.radioButtonLSR)
self.horizontalLayout.addLayout(self.verticalLayout)
self.toolBox.addItem(self.toolBoxBackEnd, "")
self.gridLayout.addWidget(self.toolBox, 6, 0, 1, 1, QtCore.Qt.AlignLeft)
self.pushButtonStartMeasurement = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
palette = QtGui.QPalette()
brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 255, 0))
brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
palette.setBrush(QtGui.QPalette.Active, QtGui.QPalette.Button, brush)
brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 255, 0))
brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
palette.setBrush(QtGui.QPalette.Inactive, QtGui.QPalette.Button, brush)
brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 255, 0))
brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
palette.setBrush(QtGui.QPalette.Disabled, QtGui.QPalette.Button, brush)
self.pushButtonStartMeasurement.setPalette(palette)
self.pushButtonStartMeasurement.setObjectName("pushButtonStartMeasurement")
self.gridLayout.addWidget(self.pushButtonStartMeasurement, 7, 0, 1, 1)
self.label_4 = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget)
self.label_4.setObjectName("label_4")
self.gridLayout.addWidget(self.label_4, 0, 1, 1, 1, QtCore.Qt.AlignHCenter)
self.pushButtonStopMeasurement = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
palette = QtGui.QPalette()
brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
palette.setBrush(QtGui.QPalette.Active, QtGui.QPalette.Button, brush)
brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
palette.setBrush(QtGui.QPalette.Inactive, QtGui.QPalette.Button, brush)
brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
palette.setBrush(QtGui.QPalette.Disabled, QtGui.QPalette.Button, brush)
self.pushButtonStopMeasurement.setPalette(palette)
self.pushButtonStopMeasurement.setObjectName("pushButtonStopMeasurement")
self.gridLayout.addWidget(self.pushButtonStopMeasurement, 8, 0, 1, 1)
self.tableWidgetPointings = QtWidgets.QTableWidget(self.centralwidget)
self.tableWidgetPointings.setObjectName("tableWidgetPointings")
self.tableWidgetPointings.setColumnCount(3)
self.tableWidgetPointings.setRowCount(0)
item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
item.setTextAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
font = QtGui.QFont()
font.setBold(True)
font.setWeight(75)
item.setFont(font)
item.setBackground(QtGui.QColor(255, 170, 127))
self.tableWidgetPointings.setHorizontalHeaderItem(0, item)
item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
item.setTextAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)